Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny Gå til bunnmeny

Reisevilkår

Vilkår for reiser arrangert av UNIK TRAVEL (NORSK TUR AS)

BESTILLING OG BETALING

Reisebetingelsene er grunnlaget for både dine rettigheter som reisende og våre som arrangør av reisen. Bestilling kan gjøres pr. telefon, på nettsidene eller via e-post. Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse. Det er viktig at du sjekker at dato og reise stemmer med det du har bestilt. Sjekk også at navn er korrekt stavet og stemmer med navnet slik det er skrevet i passet. Ved eventuelle feil må det meldes fra umiddelbart etter mottagelse av bekreftelsen. Det er deltakerens ansvar å kontrollere at billettene er korrekte. Eventuelt feilstavet navn, som ikke er meldt fra om ved mottakelse av reisebekreftelsen, kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet deltakeren. Ved bekreftelsen er det vedlagt en depositum- og en hovedfaktura. Etter at du har mottatt bekreftelsesbrev har du 14 dagers frist til å betale inn depositum. Depositumet bekrefter avtalen mellom deg og arrangøren.

AVBESTILLINGS- OG REISEFORSIKRING

Vi anbefaler å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for tegning av avbestillingsforsikring. Kontroller eventuelt om avbestillingsforsikring inngår i din reiseforsikring. Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler depositumet for turen for at den skal være gyldig. Vi gjør oppmerksom på at dersom to personer har bestilt et dobbeltrom og en av personene avbestiller turen, vil et enkeltromstillegg tilfalle den andre personen. Ved avbestilling gjelder de spesifikke reglene som er vedlagt reisebekreftelsen. Unik Travels betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i "Alminnelige vilkår for pakkereiser" som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familedepartementes forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

PASS OG VISUM

Kontroller at passet er gyldig i minst seks måneder etter hjemreise. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise, og arrangøren er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har det. Barn må ha eget pass. Reisende med utenlandsk pass må sjekke reglene i utstedelseslandet ved å kontakte ambassade eller konsulat. Pass med innreisestempel fra Israel kan føre til nektet innreise i noen land. En del land krever også transittvisum for reisende som ikke er norske statsborgere. Unik Travel er behjelpelig med det praktiske rundt visumutstedelse, og søknadsskjema og informasjon om visum sendes sammen med bekreftelsen for reisen.

På enkelte turer er visum inkludert, men det tas likevel forbehold om endringer i visumregler som kan medføre endrede betingelser samt eventuelle merutgifter for den reisende.

REISEGARANTIFONDET

Unik Travel har stilt den nødvendige garanti og er medlem av Reisegarantifondet. Vi er også medlem av Den norske reise-bransjeforening.

REKLAMASJON

Dersom den reisende mener at det foreligger en mangel ved reisen, har han/hun plikt til å gi beskjed så snart som mulig om dette. Klager over mangler i forbindelse med hotell, mat o.l. må fremsettes straks overfor Unik Travels reiseleder på stedet slik at de får muligheten til å rette opp mangelen. Forøvrig må klage være fremsatt senest 1 - én - måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

FORBEHOLD

Unik Travel tar forbehold om trykkfeil på våre websider og programmer, økning av prisene, endringer i skatter, avgifter og kursforandringer og andre uforutsette faktorer som er utenfor vår kontroll. Forbehold kan bare gjøres gjeldende for ytelser som er spesielt nevnt, og i et omfang som er av mindre betydning for den reisende. Endringer av flytider: Unik Travel forbeholder seg retten til å korrigere flytidene dersom endringene skjer på et senere tidspunkt. Unik Travel tar forbehold om endring av hotell. Endringen vil være hotell av samme standard eller høyere. Kunden vil bli meddelt dette skriftlig eller muntlig direkte av Unik Travel.

FLYAVGIFT

Dessverre kan det forekomme økning av flyavgift, for eksempel på grunn av økte oljepriser. Vi må derfor ta forbehold om at dersom det blir en økning i flyavgiften, forbeholder Unik Travel seg retten til å viderebelaste den reisende for dette tillegget.

ENDRING I DAGSPROGRAM

Det tas forbehold om endringer i tider og program uten varsel. Ingen klokkeslett eller tidspunkter som er beskrevet i dagsprogram må derfor oppfattes som endelige eller faste.

ENDRING I CRUISEPROGRAM

Rederiene forbeholder seg retten til å endre seilingsrutene og programmet på grunn av endringer i vannstand i elver og innsjøer. Det tas også forbehold om endringer dersom forhold som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeur) gjør det vanskelig og tilrådelig å avvikle seilingsplanen. Det vil da tilbys alternativt program om mulig. Unik Travel har ingen erstatningsansvar skulle en slik situasjon oppstå som medfører endringer i reiseruten eller programmet.

ANNULLERING FRA UNIK TRAVELS SIDE

Unik Travel forholder seg retten til å kansellere en tur
- Dersom det blir nødvendig på grunn av manglende påmelding. Deltagerne vil få beskjed om dette med tilbud om en annen reise eller tilbakebetaling av det innbetalte beløp. Beskjeden om dette vil gis deltagerne senest:

  1. 20 dager før avreise for reiser som varer i mer enn 6 dager
  2. 7 dager før avreise for reiser som varer mellom 2 og 6 dager
  3. 48 timer før avreise for reiser som varer i mindre enn 2 dager

- Dersom det er forhold arrangøren ikke er herre over og som man ikke kunne forutse da påmeldingen ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig og tilrådelig å avvikle reisen.
- Dersom andre forhold gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. Arrangøren skal snarest underrette den reisende om avlysningen. Når arrangøren finner det nødvendig kan en reise avbrytes eller omlegges etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på tilbakebetaling av et beløp som svarer til det antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av reisen.

ARRANGØRENS PLIKTER

Unik Travel skal avvikle reisen og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Unik Travel skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Unik Travel skal snarest mulig opplyse om forhold som den forstår eller bør forstå har betydning for den reisende. Unik Travel er kun ansvarlig for innholdet i sitt program. Arrangøren er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuell flyforsinkelser.

DEN REISENDES PLIKTER

Betaling: Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er forutsatt i Unik Travels vilkår. Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig myndighet, arrangøren, eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l.

En av reiselederens oppgaver er å ivareta alle i gruppen. Skulle en gjest i gruppen, mot formodning, opptre i uoverensstemmelse med normal skikk og bruk, eller nekte å innrette seg etter pålegg fra reiseleder, kan det medføre utestengelse fra resten av turen. Kostnader vedørende slike situasjoner er den reisende selv ansvarlig for å dekke. Den reisende kan også gjøres erstatningsansvarlig hvis han eller hun, med overlegg eller uaktsomhet, påfører arrangøren tap.

Vi i Unik Travel er opptatt av å gi hver og en av våre reisende en så god og lik behandling som mulig. De fleste av våre turer har utflukter inkludert der den reisende må kunne gå korte eller lengre strekninger, avhengig av turtype. Med bakgrunn i dette og av hensyn til de medreisende i gruppen, vil det ikke være mulig for vår reiseleder å yte ekstra bistand dersom du for eksempel har behov for rullator/rullestol e.l. Ta kontakt med vårt kontor for å få ytterligere informasjon om turens innhold dersom du er i tvil.

REISENS VARIGHET

Av praktiske hensyn angir vi reiselengden etter utreise- og hjemkomstdag, selv om en reise starter på kvelden og/eller avsluttes på morgenen. Angitt reiselengde er derfor ikke alltid hele dager.

DIVERSE

Ved behov for assistanse på flyplassene, vennligst kontakt oss i god tid før avreise, da dette bestilles direkte hos det aktuelle flyselskap.

Det er i prinsippet ingen minimumsalder på våre reiser, men foreldre tar med små barn på eget ansvar og dette gir ikke automatisk noen prisreduksjon, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Selger av reiser og tjenester på vår nettside er Norsk Tur AS. Alle person og kundedata blir behandlet konfidensielt og personvern til den enkelte kunde blir ivaretatt.